Kostřavové trávníky písčin / Armerion elongatae

Diagnostické druhy

Agrostis vinealis, Armeria vulgaris vulgaris, Artemisia campestris, Berteroa incana, Corynephorus canescens, Cynodon dactylon, Dianthus deltoides, Erysimum diffusum, Festuca brevipila, Festuca vaginata dominii, Helichrysum arenarium, Herniaria glabra, Hypochaeris radicata, Potentilla argentea, Rumex acetosella, Rumex thyrsiflorus, Thymus serpyllum, Trifolium arvense

Konstantní druhy

Achillea collina, Agrostis capillaris, Armeria vulgaris vulgaris, Artemisia campestris, Euphorbia cyparissias, Festuca brevipila, Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Hypochaeris radicata, Plantago lanceolata, Poa pratensis, Potentilla argentea, Rumex acetosella, Trifolium arvense

Dominantní druhy

Agrostis capillaris, Festuca brevipila, Festuca ovina

Ohrožené druhy

Carex supina, Cynodon dactylon, Plantago arenaria, Potentilla collina, Stipa borysthenica, Veronica dillenii

Krátká charakteristika

Rozvolněné až uzavřené trávníky na písčitých půdách s dominancí kostřav a psinečků.

Struktura a druhové složení

Jedná se o nízké trávníky, které mohou být rozvolněné až zapojené. Dominují zde trávy Festuca brevipila či Festuca ovina. Běžněji se zde vyskytují acidotolerantní druhy (Hieracium pilosella) či xerofilní druhy písčin (např. Agrostis vinealis, Helichrysum arenarium, Armeria vulgaris, Thymus serpyllum), vzácněji bazifilní teplomilné druhy (Verbascum phoeniceum) a kontinentální druhy panonské oblasti (např. Festuca vaginata subsp. dominii, Linaria genistifolia). V jarním období se občas vyskytnou efeméry (např. Myosotis stricta, Vicia lathyroides). Průměrná pokryvnost bylinných druhů se pohybuje kolem 80 %. V mechovém patru jsou zastoupeny druhy jako např. Ceratodon purpureus (acidotolerant), Syntrichia ruralis (bazifil) či lišejníky rodu Cladonia.

Stanoviště

Přirozené oblasti písčin (např. okraje písečných přesypů), antropicky ovlivněná stanoviště (např. sečené návesní trávníky, hřiště, pískovny), a také křemité váté písky bez dlouhodobého narušování. Vzácně se tyto porosty vyskytují na písčitých žulových zvětralinách Českého masivu. Průměrné roční teploty jsou obvykle 8,5 °C a roční srážkové úhrny 550-600 mm.

Dynamika a management

Obvykle se jedná o společenstva stojící sukcesně mezi iniciálními typy a další sukcesí se mění na louky, mohou ale tvořit i blokovaná sukcesní stádia. Tato společenstva mohou postupně zarůstat díky úbytku pořebné disturbance. K tomu dochází v důsledku opuštění lokalit (např. vojenská cvičiště) nebo atmosferickým spadem dusíku. V zapojených porostech se pak dobře šíří Calamagrostis epigejos. Přínosné jsou tedy maloplošné disturbance nebo seč a pastva.

Variabilita

Svaz je v ČR zastoupen dvěma asociacemi. Asociace Sileno otitae-Festucetum brevipilae (sarmatské kostřavové trávníky písčin) tvoří většinou rozvolněné nebo méně zapojené nízké trávníky písčitých půd. Ve vegetaci dominuje Festuca brevipila. Asociace se v ČR vyskytuje pouze v západní části. Druhou asociací je Erysimo diffusi-Agrostietum capillaris. Jedná se o téměř nebo zcela zapojené trávníky na písčitých půdách. V porostu dominuje Festuca ovina, méně pak Agrostis capillaris a vyskytuje se pouze nam jižní Moravě.

Rozšíření v ČR

Liberecko, Dokesko, Polabí od Pardubic po Litoměřice, dolní Povltaví, vzácně pak teplé oblasti jižních Čech nebo Pojihlaví (horní, střední), na Moravě písčiny mezi Hodonínem a Bzencem a mezi Břeclaví a Valticemi

Významné lokality

NPR Váté písky u Bzence

Význam

Společenstva písčitých pastvin jsou významným stanovištěm pro vzácné druhy, hlavně druhy psamofilní. Důležité je, že zabraňují větrné erozi na píscích. Největším ohrožením zmíněných lokalit je ponechání ladem.

Literatura

Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
Chytrý M., Sádlo J. (2007): Armerion elongatae Potsch 1962. - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 1. díl, Travinná a keříčková vegetace, Academia Praha, p. 343-349.
Danihelka J., Chrtek J. Jr., Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia 84: 647-811.Zpracoval: Markéta Skácelová
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Blanka Brandová

Kostřavové trávníky písčin <i>(Armerion elongatae)</i>

Porost

© Anežka Bartošová

Kostřavové trávníky písčin <i>(Armerion elongatae)</i>