Hercynská skalní vegetace s kostřavou sivou / Alysso-Festucion pallentis

Diagnostické druhy

Allium senescens montanum, Artemisia campestris, Asplenium septentrionale, Aurinia saxatilis arduini, Centaurea stoebe, Festuca pallens, Galium glaucum, Hieracium schmidtii, Jovibarba globifera globifera, Lactuca perennis, Melica transsilvanica, Potentilla arenaria, Pulsatilla pratensis bohemica, Sedum album, Seseli osseum, Stachys recta

Konstantní druhy

Allium senescens montanum, Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Asplenium septentrionale, Aurinia saxatilis arduini, Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum, Euphorbia cyparissias, Festuca pallens, Potentilla arenaria, Sedum album, Seseli osseum

Dominantní druhy

Allium senescens montanum, Carex humilis, Festuca pallens

Ohrožené druhy

Achillea setacea, Agrostis vinealis, Anthericum liliago, Armeria vulgaris vulgaris, Aurinia saxatilis arduini, Festuca pallens, Gagea bohemica bohemica, Hieracium cymosum, Hieracium schmidtii, Jovibarba globifera, Lactuca perennis, Pulsatilla grandis, Pulsatilla pratensis bohemica, Scabiosa canescens, Thymus praecox, Verbascum phoeniceum

Krátká charakteristika

Suché trávníky skalnatých svahů s dominantní trsnatou kostřavou sivou (Festuca pallens) a česnekem chlumním horským (Allium senescens subsp. montanum).

Struktura a druhové složení

Kromě dvou dominantních druhů (Festuca pallens, Allium senescens subsp. montanum) je skalní vegetace bohatě zastoupena zejména druhy suchých trávníků (Dianthus carthusianorum s.l., Euphorbia cyparissias), jarních efemerů rostoucích na mělkých půdách skalních teras a výběžků. Dalšími druhy jsou rozchodníky, sukulenty, kapradiny (Asplenium spp.) a tařice vyrůstající ze skalních štěrbin.

Stanoviště

Výslunné skalnaté svahy a skály v suchých a teplých oblastech, na různých typech tvrdých hornin, jak minerálně chudé a kyselé (silikáty) tak minerálně bohaté a neutrální až zásadité (vápenec, čedič aj.). Jedná se o extrémní stanoviště s výrazným kolísáním teplot a vlhkosti.

Dynamika a management

Jedná se převázně o dlouhodobě stabilní vegetaci, která v extrémních podmínkách přetrvala pravděpodobně od nejstaršího holocénu. Svaz zahrnuje i sekundární vegetaci vzniklou pod vlivem pastvy ze zakrslých teplomilných doubrav krystalinických pahorků (Dyjsko-svratecký úval). Ohrožení v důsledku rozšiřování moderních velkolomů, horolezectvím nebo turistikou. Pro zachování vegetace je třeba v méně extrémních typech potřeba odstraňovat dřeviny nebo provádět pastvu.

Variabilita

Na území ČR jsou rozlišovány 4 asociace: (1) Festuco pallentis-Aurinietum saxatilis - tařicová vegetace silikátových skal, kostřava sivá (Festuca pallens) bývá v chladnějších oblastech nahrazena kostřavou ovčí (F. ovina), teplomilné druhy společně s oligotrofními na skalních terasách a štěrbinách, hojně zastoupeny lišejníky; (2) Seselio ossei-Festucetum pallentis - kostřavová vegetace minerálně bohatých skal se seselem sivým, další významné druhy jsou Anthericum liliago, Lactuca perennis a Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, endemická asociace středních a severních Čech; (3) Sedo albi-Allietum montani - porost skalních terásek s dominantním česnekem šerým horským a rozchodníkem bílým (Sedum album), zastoupeny jsou i další druhy jako Centaurea stoebe, Potentilla arenaria a Seseli osseum a mechorosty; (4) Helichryso arenariae-Festucetum pallentis - druhově bohatá vegetace silikátových pahorků se smilem písečným, dominantní kostřavou sivou, další druhy s větší pokryvností jsou Carex humilis a Genista pilosa, vzácné je zastoupení panonských (Linaria genistigolia a Pulsatilla grandis) a psamofytních druhů.
Přehled asociací včetně jejich rozšíření zde. »

Rozšíření v ČR

Údolí Ohře mezi Karlovými Vary a Kadaní, České středohoří, Ralská pahorkatina, údolí Berounky, Český kras, údolí Vltavy (hlavně mezi Kamýkem nad Vltavou a Kralupy nad Vltavou), Sázavy, střední Dyje, Rokytné, Jihlavy, Oslavy a dalších řek v Českém masivu, Moravský kras, Pavlovské vrchy

Význam

V minulosti využívány některé méně extrémní porosty jako chudé ovčí pastviny. Vegetace omezující půdní erozi na strmých svazích a k ochraně biodiverzity.

Literatura

Chytrý M., Hoffmann A., Novák J. (2007): Alysso-Festucion pallentis Moravec in Holub et al. 1967 - Suché trávníky. - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčkovitá vegetace. - Academia, Praha, p. 298-307.
Chytrý M., Kučera T., Kočí M., (eds.) (2010): Katalog biotopů České republiky, ed. 2. - AOPK ČR, Praha.
Procházka F. et. al. (2001): Černý a Červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000) - Příroda, Praha.Zpracoval: Nikola Vyslyšelová
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Martin Duchoslav

Hercynská skalní vegetace s kostřavou sivou <i>(Alysso-Festucion pallentis)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Hercynská skalní vegetace s kostřavou sivou <i>(Alysso-Festucion pallentis)</i>