Slatiniště s kalcikolními druhy a kalcitolerantními rašeliníky / Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis

Diagnostické druhy

Agrostis canina, Aulacomnium palustre, Briza media, Calliergonella cuspidata, Carex davalliana, Carex demissa, Carex diandra, Carex dioica, Carex echinata, Carex flava, Carex nigra, Carex panicea, Carex pulicaris, Carex rostrata, Cirsium palustre, Dactylorhiza majalis, Drosera rotundifolia, Equisetum fluviatile, Equisetum palustre, Eriophorum angustifolium, Eriophorum latifolium, Galium uliginosum, Hieracium lactucella, Juncus alpinoarticulatus, Juncus articulatus, Juncus bulbosus, Linum catharticum, Menyanthes trifoliata, Parnassia palustris, Pedicularis palustris, Potentilla erecta, Potentilla palustris, Rhynchospora alba, Succisa pratensis, Trichophorum alpinum, Triglochin palustris, Valeriana dioica, Viola palustris

Konstantní druhy

Aulacomnium palustre, Calliergonella cuspidata

Dominantní druhy

Carex davalliana, Carex demissa, Carex panicea, Rhynchospora alba, Trichophorum alpinum

Ohrožené druhy

Carex davalliana, Carex diandra, Carex dioica, Carex lasiocarpa, Carex limosa, Dactylorhiza majalis, Eriophorum latifolium, Menyanthes trifoliata, Parnassia palustris, Pedicularis palustris, Rhynchospora alba, Trichophorum alpinum, Triglochin palustris

Krátká charakteristika

Ostřicovo-mechové porosty s dobře vyvinutým mechovým a bohatým bylinným patrem, které vyhledávají stále zamokřené, rašelinné biotopy. V rámci rašelinišť přestavují nejbohatší vegetační typ.

Struktura a druhové složení

Druhově bohatá ostřicovo-mechová společenstva, v nichž se setkávají kalcikolní druhy cévnatých rostlin, typické pro svaz Caricion davallianae (Carex davalliana, C. dioica, Eriphorum latifolium, Parnassia palustris aj.) s kalcitolerantními rašeliníky (např. Sphagnum contortum, S. teres, S. warnstorfii) a boreálními mechorosty (Dicranum bonjeanii, Tomentypnum nitens). Na bultech se mohou se objevovat i mělce kořenující acidofyty jako Drosera rotundifolia (vzácněji i D. anglica či D. intermedia), na sušších rašelinných loukách i zástupci rodu Vaccinium.

Stanoviště

Svahová prameniště, údolní rašeliniště, ale i rašeliniště v blízkosti vodních nádrží, případně i slatinné louky. Důležitým faktorem vzniku této vegetace je především trvalé zamokření stanoviště, vysoká hladina spodní vody a tvorba rašeliny. Dále je to nízký obsah živin a minerálních částic. Reakce prostředí je mírně kyselá až slabě bazická. Půdním typem je glej s povrchovou vrstvou rašeliny.

Dynamika a management

Společenstva tohoto svazu často představují iniciální sukcesní stádia rašelinišť. Mnohdy vznikají dlouhodobou autogenní sukcesí na vápnitých slatiništích bez srážení pěnovce. Jejich existence a další vývoj závisí na obhospodařování nebo změnách vodního režimu či obsahu minerálních látek. Pokles vodní hladiny či eutrofizace působí změnu k tvorbě vrbových či olšových porostů, případně vlhkých pcháčových luk nebo přechodových rašelinišť. Této sukcesi jde do jisté míry předejít pravidelnou sečí a odklízením sena.

Variabilita

Z našeho území jsou v rámci tohoto svazu uváděny tři asociace, jejichž variabilita sleduje vodní gradient a gradient hloubky rašeliny. První as. Sphagno warnstorfii-Eriophoretum latifolii se vyvíjí na svahových prameništích či údolních rašeliništích, povětšinu roku s vysokou hladinou podzemní vody a s hloubkou rašeliny do jednoho metru. Rovněž na svahových prameništích, většinou na krystalickém podloží, vzniká as. Campylio stellati-Trichophoretum alpini s dominujícím suchopýrkem alpským (Trichophorum alpinum). Hladina podzemní vody je opět vysoká a hloubka rašeliny může dosahovat mocnosti až 150 cm. V údolních,  prameništních rašeliništích nebo na rašeliništích v blízkosti vodních nádrží se vyskytuje as. Menyantho trifoliateae-Sphagnetum teretis, v němž se mnohdy objevuje i fragmentárně vyvinuté keřové patro tvořené některými druhy vrb (Salix cinerea, S. pentandra). Jedná se o nejmokřejší asociaci s vrstvou rašeliny hlubokou 30-200 cm.

Rozšíření v ČR

Hojněji v pásu od Šumavy, přes Třeboňsko, jihozápadní a severní část Českomoravské vrchoviny, Železné hory, Svitavsko, až po Hrubý a Nízký Jeseník. Jinde vzácněji.

Význam

V minulosti sloužil tento typ společenstva jako zdroj sena, zejména v oblastech s nedostatkem sušších luk. Omezeně mohou představovat zdroj rašeliny. V současnosti spočívá největší význam v zachování biodiverzity. V rámci rašelinných společenstev se jedná o druhově nejbohatší vegetační jednotku.

Literatura

Grulich V. (2012): Red List od vascular plants of the Czech republic: 3rd edition. – Preslia 84: 631-645.
Hájek M. & Hájková P. (2011): RBB Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis Dahl 1956. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace.- Academia, Praha, pp. 646-649.Zpracoval: Lucie Kobrlová
Recenzoval: Martin Duchoslav