Bazifilní kontinentální bory / Festuco-Pinion sylvestris

Diagnostické druhy

Antennaria dioica, Anthericum ramosum, Asperula tinctoria, Betula pendula, Brachypodium pinnatum, Campanula rotundifolia, Carex ericetorum, Epipactis atrorubens, Euphorbia cyparissias, Frangula alnus, Ophrys insectifera, Pinus sylvestris, Polygonatum odoratum, Pteridium aquilinum, Thymus praecox, Thymus serpyllum, Vaccinium vitis-idaea, Vincetoxicum hirundinaria

Konstantní druhy

Anthericum ramosum, Asperula tinctoria, Betula pendula, Brachypodium pinnatum, Calluna vulgaris, Campanula rotundifolia, Euphorbia cyparissias, Festuca ovina, Fragaria vesca, Frangula alnus, Hieracium murorum, Picea abies, Pinus sylvestris, Polygonatum odoratum, Thymus praecox, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Vincetoxicum hirundinaria

Ohrožené druhy

Asperula tinctoria, Carex ericetorum, Epipactis atrorubens, Ophrys insectifera

Krátká charakteristika

Bazifilní kontinentální bory s výskytem suchomilných kontinentálních druhů.

Struktura a druhové složení

Rozvolněné porosty borovice lesní (Pinus sylvestris) s příměsí dubů či buku. Keřové patro má nízkou pokryvnost, tvořené zmlazující borovicí a řídce rozptýlenými suchomilnými keři (Juniperus communis, Cotoneaster integerrimus) aj. Bylinné patro tvoří mozaika druhů boreokontinentálních až kontinentálních lesů (brusnice, Pyrola chlorantha, Trientalis europaea, Arctostaphylos uva-ursi aj.), obecnějších teplomilných druhů (např. Brachypodium pinnatum, Carex humilis) a několik tzv. perialpidských druhů (např. Sesleria caerulea, Alyssum montanum, Calamagrostis varia).

Stanoviště

Mírně kyselé až zásadité písky, slínovce, vápnité pískovce, vzácněji krystalické vápence, ruly aj. Osídlují erodované plochy, např. horní části svahů, hrany plošin apod. Díky obnažení substrátu jsou lokálně dostupné minerály, jiné, zazeměnější části půdního povrchu bývají odvápněné vyluhovanými organickými kyselinami z jehličí.

Dynamika a management

U přirozených porostů na skalních hranách pískovcových věží se předpokládá přetrvávání porostů po celý holocén. Porosty jsou relativně stabilní, mají charakter blokovaného sukcesního stádia. U porostů na méně extrémních stanovištích (mírné svahy) se na jejich vzniku podílel člověk (výběrové kácení listnatých stromů, pastva, plošná eroze).

Variabilita

Na našem území je uváděna pouze jedna asociace - as. Festuco-Pinetum sylvestris Kobenza 1930 (bazifilní kontinentální bory).

Rozšíření v ČR

Na území ČR se jedná o vzácný vegetační typ. Několik lokalit se vyskytuje v severních Čechách (okolí Úštěka, Hradčanské stěny, Bezděz).

Významné lokality

Hradčanské stěny, Bezděz

Význam

Významné refugium ohrožené flóry. Estetický a krajinotvorný význam.

Literatura

Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. Zprávy České Bot. Společn. 46: 17–38.Zpracoval: Martin Duchoslav