Květnaté skalní trávníky sudetských karů / Agrostion alpinae

Diagnostické druhy

Agrostis alpina, Allium schoenoprasum, Anemone narcissiflora, Asplenium viride, Bartsia alpina, Calluna vulgaris, Campanula bohemica, Campanula rotundifolia sudetica, Carex atrata, Carex capillaris, Dianthus superbus, Festuca supina, Festuca versicolor, Galium saxatile, Hedysarum hedysaroides, Minuartia corcontica, Parnassia palustris, Phyteuma orbiculare, Primula minima, Pulsatilla alpina austriaca, Rosa pendulina, Saxifraga oppositifolia, Scabiosa lucida, Sedum alpestre, Selaginella selaginoides, Swertia perennis, Thesium alpinum, Thymus alpestris, Thymus pulcherrimus sudeticus, Viola biflora

Konstantní druhy

Allium schoenoprasum, Anemone narcissiflora, Asplenium viride, Avenella flexuosa, Bartsia alpina, Calamagrostis villosa, Calluna vulgaris, Campanula rotundifolia sudetica, Carex atrata, Festuca supina, Festuca versicolor, Leontodon hispidus, Molinia caerulea, Parnassia palustris, Primula minima, Saxifraga oppositifolia, Selaginella selaginoides, Swertia perennis

Dominantní druhy

Agrostis alpina, Festuca versicolor

Ohrožené druhy

Agrostis alpina, Allium schoenoprasum alpinum, Anemone narcissiflora, Asplenium viride, Bartsia alpina, Campanula bohemica, Campanula rotundifolia sudetica, Carex atrata, Carex capillaris, Festuca supina, Festuca versicolor, Hedysarum hedysaroides, Hieracium villosum, Minuartia corcontica, Parnassia palustris, Primula minima, Saxifraga oppositifolia, Scabiosa lucida lucida, Sedum alpestre, Selaginella selaginoides, Swertia perennis, Thesium alpinum, Thymus alpestris, Viola biflora

Krátká charakteristika

Bazifilní alpínské trávníky, které jsou vázány na plošně nevelké výchozy minerálně bohatých hornin (krystalický vápenec, erlan, porfyrit a čedič, nebo svory s žílami vápence) na strmých skalnatých svazích severovýchodní až jihovýchodní orientace v karových roklích s lavinami nad horní hranicí lesa.

Struktura a druhové složení

Květnaté skalní trávníky, které jsou rozvolněné, druhově bohaté s pokryvností 35-70 %. Dominantami jsou vytrvalé trávy Agrostis alpina, Festuca supina, F. versicolor nebo Molinia caerulea, dále nízké druhy skalních stanovišť (např. Asplenium viride, Primula minima). Dále zde najdeme i druhy suchých oligotrofních půd (Vaccinium vitis-idaea) a druhy vlhkých bazických půd (Parnassia palustris), arktoalpínské druhy (Bartsia alpina, Hedysarum hedysaroides, Saxifraga oppositifolia) a také mírně teplomilné druhy s optimem výskytu v suchých trávnících (např. Prunella grandiflora, Carlina acaulis). Mechové patro je bohatě vyvinuto.

Stanoviště

Skalnaté svahy karů s výchozy minerálně bohatých hornin popř. na místa kam se živiny dostávají splachem. Půdy jsou mělké a kamenité, promývané splachem dešťové vody, vody z tajícího sněhu, nebo ostřikem z bystřin, takže na jaře jsou dostatečně zásobovány vodou i živinami. Půdní vlhkost však může v průběhu sezony výrazně kolísat v závislosti na stanovišti, množství srážek a slunečního svitu. Průměrné roční teploty ve vrcholových polohách jsou 1–3 °C, a roční srážkové úhrny dosahují 1400–1700 mm.

Dynamika a management

Jedná se o přirozený typ nelesní vegetace, která je ovlivňována hlavně přirozenými abiotickými procesy, především erozí způsobenou pravidelnými lavinami a také povrchovou vodou. Z biotických faktorů může mít vliv pastva spárkaté zvěře, především vysazených kamzíků v Hrubém Jeseníku. Nyní stabilní vegetace, která nevyžaduje žádný management.

Variabilita

Na území ČR jsou rozlišovány dvě asociace. První asociace Saxifrago oppositifoliae-Festucetum versicoloris s dominantou Festuca versicolor se vyskytuje na skalnatých svazích karů na místech s výchozy minerálně bohatých hornin (krystalického vápence, erlanu, porfyritu a čediče) v Krkonoších. Přestože se asociace vyskytuje na vysoko položených svazích, nedochází v létě k nadměrnému vysušování půdy a to díky zastínění na východních svazích. Druhá asociace, Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpinae s dominantou Agrostis alpina se vyskytuje v Hrubém Jeseníku.
Porobnosti o asociacích včetně jejich rozšíření zde. »

Rozšíření v ČR

Alpínský a subalpínský stupeň (1200-1400 m n. m.), vzácně i nad horní hranicí lesa v Krkonoších a Hrubém Jeseníku.

Významné lokality

Asociace Saxifrago oppositifoliae-Festucetum versicoloris se vyskytuje jen v Krkonoších a to na české straně pohoří ve Velké Kotelní jámě a v Obřím dole (Čertova zahrádka a Čertova rokle). Na polské straně se nachází na výchozu čediče v Malé Sněžné jámě. Asociace Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpinae se vyskytuje pouze v Jeseníkách a to ve Velké kotlině. Výskyt mimo ČR není znám.

Význam

V minulosti nikdy nedocházelo k hospodářskému využívání této vegetace. Porosty mají význam především z ochranářského hlediska. Slouží k ochraně endemických a reliktních taxonů rostlin a bezobratlých živočichů. Ohrožení vegetace spočívá hlavně v eutrofizaci v důsledku imisí atmosférického dusíku, pohybem turistů, popř. i v nelegálním sběru rostlin a jiných přírodnin. V neposlední řadě ohrožení pastvou kamzíků v Hrubém Jeseníku, ve Velké kotlině. V současné době však stavy kamzíků nepředstavují vážné nebezpečí.

Literatura

Kočí M. (2007): Bazifilní alpínské trávníky (Elyno-Seslerietea). – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. – Academia Praha, p. 84-90.
Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (eds.) (2010): Katalog biotopů České republiky, ed. 2. - Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, p. 153-154.
Procházka F. et. al. (2001): Černý a Červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda, Praha, 18: 1–166.
Háková A. et. al. (2004): Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000 – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, p. 91.Zpracoval: Petra Bečvářová
Recenzoval: Martin Duchoslav