Ruderální vegetace dvouletých až víceletých druhů na mělkých kamenitých substrátech / Dauco carotae-Melilotion

Diagnostické druhy

Konstantní druhy

Achillea millefolium, Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Elytrigia repens, Taraxacum sect. Taraxacum (= Ruderalia)

Dominantní druhy

Artemisia vulgaris, Asclepias syriaca, Berteroa incana, Bunias orientalis, Crepis foetida rhoaedifolia, Daucus carota, Echinops sphaerocephalus, Echium vulgare, Elytrigia repens, Equisetum ramosissimum, Melilotus albus, Melilotus officinalis, Picris hieracioides, Poa compressa, Poa palustris xerotica, Poa pratensis, Rubus caesius, Sedum acre, Solidago canadensis, Solidago gigantea, Tanacetum vulgare, Tripleurospermum inodorum, Tussilago farfara, Urtica dioica

Ohrožené druhy

Crepis setosa, Melilotus altissimus, Orobanche picridis

Krátká charakteristika

Subtermofilní, mírně nitrofilní ruderální vegetace převážně dvouletých bylin na osluněných přirozených i antropogenních stanovištích.

Struktura a druhové složení

Porosty jsou většinou druhově bohaté, přičemž podstatnou část druhů tvoří termofyty a xerofyty; typicky jsou zastoupeny dvouleté až krátce vytrvalé monokarpické druhy (Berteroa incana, Carduus acanthoides, Daucus carota, Echium vulgare, Picris hieracioides aj.) a vytrvalé ruderální druhy (Artemisia vulgaris, Cichorium intybus, Cirsium arvense, Linaria vulgaris, Melilotus albus, M. officinalis, Tanacetum vulgare, Tussilago farfara aj.).

Stanoviště

Vegetace svazu osidluje přirozená stanoviště štěrkových náplavů, ale v současnosti je převážně vázána na antropogenní stanoviště jako jsou kolejiště a prostory železničních stanic, okraje cest, náspy podél silnic a železnic, navážky, skládky, úhory, těžební prostory a jejich okolí, stavební pozemky, areály průmyslových závodů a koruny zdí.

Dynamika a management

Fenologické optimum porostů je převážně v červnu a červenci, u některých asociací také v pozdním létě; většinou jde o iniciální porosty na antropogenních substrátech s nevyvinutou půdou, často na čerstvě narušených otevřených plochách.

Variabilita

Z ČR je udáváno 11 asociací: na plně osluněných stanovištích s nedostatkem dusíku se vyskytují druhově bohaté, mírně teplomilné porosty pionýrské vegetace as. Melilotetum albo-officinalis; slunná a vyprahlá stanoviště s dobře propustným substrátem hostí porosty as. Berteroetum incanae, na kterou během sukcese navazuje vegetace suchých trávníků; relativně vzácné porosty na mělkých půdách, často obohacených dusíkem a bázemi vytváří as. Dauco carotae-Crepidietum rhoeadifoliae; zejména na opuštěných polích se může vyskytovat as. Dauco carotae-Picridietum hieracioidis, na kterou je vázán výskyt kriticky ohrožené zárazy hořčíkové; s as. Poo compressae-Tussilaginetum farfarae se setkáme především na mechanicky narušených ruderálních stanovištích s čerstvě převrstvenými půdami; ruderální vegetaci mělkých půd s převládajícími druhy slunných a výhřevných stanovišť představuje as. Poëtum humilis-compressae, se kterou se setkáme v okolí železničních stanic nebo na korunách zdí; širokou škálu ruderálních stanovišť obsazuje as. Tanaceto vulgaris-Artemisieum vulgaris, jež se expanzivně šíří a kolonizuje rozsáhlé plochy; podobně invazivní charakter u nás mají i as. Artemisio vulgaris-Echinopsietum sphaerocephali na antropogenních, silně vysýchavých a bazických půdách; dále as. Rudbeckio laciniatae-Solidaginetum canadensis, na kterou v průběhu sukcese navazují křoviny a porosty pionýrských dřevin; zejména po druhé světové válce se u nás intenzivně rozšířila as. Buniadetum orientalis a na půdách bohatých dusíkem se také rychle šíří ruderální vegetace s invazivní klejichou hedvábnou (as. Asclepiadetum syriacae).
Podrobnosti o asociacích včetně jejich rozšíření zde.»

Rozšíření v ČR

V ČR většinou teplé oblasti nížin a pahorkatin, ale může přesahovat i do vyšších oblastí na osluněná a výhřevná stanoviště.

Význam

Porosty mají protierozní funkci, zejména na obnažených svazích a náspech.

Literatura

Láníková D. (2009): Dauco carotae-Melilotion Görs ex Rostański et Gutte 1971. - In: Chytrý M. (ed.): Vegetace ČR 2. díl. Plevelová, ruderální, skalní a suťová vegetace. - Academia, Praha, p. 226-258.
Hejný S., Kopecký K., Jehlík V. & Krippelová T. (1979): Přehled ruderálních rostlinných společenstev Československa. - Rozpr. Českoslov. Akad. Věd, Řada Mat. Přír. Věd, 89/2: 38–41.
Hejný S. (1981): Klasifikace ruderálních společenstev v Československu. - Zprávy Českoslov. Bot. Společn., Mater. 2: 99–110.
Jarolímek I., Zaliberová M., Mucina L. & Mochnacký S. (1997): Rastlinné spoločenstvá Slovenska 2. Synantropná vegetácia. - Veda, Bratislava, p. 232-233.
Moravec J. et al. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. - Severočeskou přírodou, Litoměřice, příloha 1995/1, p.142-143.
Procházka F. et al. (2001): Červený seznam cévnatých rostlin ČR. - AOPK, Praha.Zpracoval: Veronika NÝVLTOVÁ
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Jan Juřica

Ruderální vegetace dvouletých až víceletých druhů na mělkých kamenitých substrátech <i>(Dauco carotae-Melilotion)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Ruderální vegetace dvouletých až víceletých druhů na mělkých kamenitých substrátech <i>(Dauco carotae-Melilotion)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Ruderální vegetace dvouletých až víceletých druhů na mělkých kamenitých substrátech <i>(Dauco carotae-Melilotion)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Ruderální vegetace dvouletých až víceletých druhů na mělkých kamenitých substrátech <i>(Dauco carotae-Melilotion)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Ruderální vegetace dvouletých až víceletých druhů na mělkých kamenitých substrátech <i>(Dauco carotae-Melilotion)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Ruderální vegetace dvouletých až víceletých druhů na mělkých kamenitých substrátech <i>(Dauco carotae-Melilotion)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Ruderální vegetace dvouletých až víceletých druhů na mělkých kamenitých substrátech <i>(Dauco carotae-Melilotion)</i>