Vegetace horských a podhorských devětsilových niv / Petasition hybridi

Diagnostické druhy

Konstantní druhy

Dominantní druhy

Ohrožené druhy

Orobanche flava, Petasites kablikianus

Krátká charakteristika

Primární či sekundárně nelesní devětsilové porosty kolonizující úzké nivy malých vodních toků a menších řek.

Struktura a druhové složení

V porostech svazu Petasition hybridi dominují různé druhy devětsilů, ty pak v nižších polohách doplňují luční druhy (Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria), nitrofilní druhy (Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum aromaticum, Galium aparine, Urtica dioica) nebo druhy ruderální. Ve vyšších polohách se naopak uplatňují druhy mezofilních listnatých lesů (Festuca gigantea, Impatiens noli-tangere, Senecio nemorensis agg.) a druhy lesních pramenišť (Caltha palustris, Equisetum sylvaticum, Geum rivale). Pravidelně bývá vyvinuto i mechové patro.

Stanoviště

Nitrofilní a vlhkomilná devětsilová vegetace osídluje stanoviště na vlhkých až mokrých, živinami bohatých půdách. Přirozená společenstva se vyvíjejí na štěrkových náplavech uprostřed toků v submontánním až montánním stupni. Sekundárně se devětsilové nivy vytvářejí i v nižších polohách na stanovištích antropogenně ovlivněných, např. podél regulovaných vodních toků, na neobhospodařovaných vlhkých loukách a podél vlhkých silničních krajnic.

Dynamika a management

Porosty vznikají podél vodních toků a nelesní charakter vegetace je udržován mechanickými účinky proudící vody. Proto žádný další management není potřeba.

Variabilita

V rámci svazu Petasition hybridi jsou na území ČR rozlišovány dvě asociace: Petasitetum hybridi a Petasitetum hybrido-kablikiani.
Petasitetum hybridi (vegetace niv s devětsilem lékařským) jsou zcela zapojené porosty na březích a náplavech v nivách menších toků, v nichž hlavní vrstvu tvoří listy devětsilu lékařského. Porosty mají protierozní funkci. Vlivem eutrofizace říčních niv se devětsilová vegetace mění v druhově chudé porosty, v nichž se vedle dominanty vyskytuje pouze několik nitrofilních druhů.
Petasitetum hybrido-kablikiani (vegetace štěrkových náplavů s devětsilem Kablíkové) jsou porosty na březích a náplavech v nivách menších toků nebo na vlhkých a stinných okrajích lesních cest v submontánním až montánním stupni, v nichž se mohou vyskytovat i další druhy devětsilů.
Podrobnosti o asociacích včetně rozšíření zde. »

Rozšíření v ČR

Společenstva svazu Petasition hybridi jsou roztroušeně rozšířená podél vodních toků v podhůří pohraničních hor, porosty devětsilu lékařského se vyskytují vzácně i v podhorských oblastech. V příznivých podmínkách se jedná o masivní výskyt, např. v pohraničních horách podél toků.

Význam

Porosty přispívají k ochraně břehů před erozí, jsou ale ohroženy ničením přirozených stanovišť při protipovodňových úpravách vodních toků, eutrofizací a antropickým narušením, co především v níže položených oblastech může vést k dominanci nitrofilních druhů a invazi neofytů.

Literatura

Kočí M. (2009): Petasition hybridi Sillinger 1933. - In: Chytrý M. et al., Vegetace České republiky 2. díl. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha, p. 313 - 319.
Moravec J. et al. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. Severočeskou přírodou, Litoměřice, příloha 1995/1, p. 146.Zpracoval: Daniela GLUZOVÁ
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Martin Dančák

Vegetace horských a podhorských devětsilových niv <i>(Petasition hybridi)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Vegetace horských a podhorských devětsilových niv <i>(Petasition hybridi)</i>

Porost

© Michal Hroneš

Vegetace horských a podhorských devětsilových niv <i>(Petasition hybridi)</i>

Porost

© Michal Hroneš

Vegetace horských a podhorských devětsilových niv <i>(Petasition hybridi)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Vegetace horských a podhorských devětsilových niv <i>(Petasition hybridi)</i>