Subalpínské vysokostébelné trávníky / Calamagrostion villosae

Diagnostické druhy

Avenella flexuosa, Bistorta major, Calamagrostis villosa, Campanula barbata, Carex bigelowii, Gentiana asclepiadea, Homogyne alpina, Ligusticum mutellina, Melampyrum sylvaticum, Poa chaixii, Potentilla aurea, Rumex arifolius, Silene vulgaris, Solidago virgaurea, Trientalis europaea, Veratrum album lobelianum, Viola lutea sudetica

Konstantní druhy

Anthoxanthum odoratum, Avenella flexuosa, Bistorta major, Calamagrostis villosa, Deschampsia cespitosa, Gentiana asclepiadea, Homogyne alpina, Luzula luzuloides, Molinia caerulea, Nardus stricta, Potentilla erecta, Rumex arifolius, Silene vulgaris, Solidago virgaurea, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, Veratrum album lobelianum

Dominantní druhy

Calamagrostis villosa, Deschampsia cespitosa, Molinia caerulea

Ohrožené druhy

Campanula barbata, Carex bigelowii, Gentiana asclepiadea, Ligusticum mutellina, Potentilla aurea, Veratrum album lobelianum, Viola lutea sudetica

Krátká charakteristika

Porosty s dominancí statných druhů trav vázané na závětrné svahy a chráněná místa subalpínského stupně. 

Struktura a druhové složení

Druhově chudé až bohaté porosty s dominantní Calamagrostis villosa, příp. Deschampsia caespitosa nebo Molinia caerulea. Bylinné patro bývá zpravidla úplně zapojené s pokryvností dosahující 100 %. Vedle zmíněných trav se ve vyšší vrstvě bylinného patra vyskytují druhy jako Aconitum plicatum, Bistorta major, Crepis conyzifolia, Gentiana asclepiadea, Senecio nemorensis agg., Silene vulgaris, Solidago virgaurea, Veratrum album subsp. lobelianum, v nižší vrstvě pak Avenella flexuosa, Geum montanum, Hypericum maculatum, Melampyrum sylvaticum, Potentilla aurea, Ranunculus acris, Trientalis europaea či Vaccinium myrtillus. Mechové patro je vyvinuto slabě a s malou pokryvností. 

Stanoviště

Typickými stanovišti jsou závětrné svahy s jižní a východní orientací, kde v zimě dochází k ukládání velkého množství sněhu a delšímu vytrvání sněhové pokrývky až do pozního jara. Typickými místy jsou kary. Dlouhotrvající sněhová pokrývka do značné míry determinuje složení a strukturu společenstev - svaz Calamagrostion villosae resp. jeho jednotlivé asociace tak můžeme označit za výrazně chinofilní. Půdy bývají hlubší, silně až mírně kyselé rankery či podzoly. 

Dynamika a management

Subalpínské trávníky svazu Calamagrostion villosae jsou přirozenou nelesní vegetací nad horní hranicí lesa. V důsledku imisí dusíku, kyselých dešťů a upuštění od tradičního obhospodařování dochází v posledních desetiletích k ochuzování porostů a expanzi Calamagrostis villosa či Deschampsia caespitosa. Jako vhodný management je možné použít seč. 

Variabilita

Na našem území jsou rozlišovány tři asociace. Asociace Crepido conyzifoliae-Calamagrostietum villosae s dominantní Calamagrostis villosa je druhově poměrně bohatá a vyskytuje se především v krkonošských karech, vzácně také v Hrubém Jeseníku. Asociace Violo sudeticae-Deschampsietum caespitosae s dominantní Deschampsia caespitosa je druhově bohatá a uváděna z Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku. V Krkonoších se vyskytují podobné, ale druhově chudé porosty sekundárního charakteru na neobhospodařovaných nelesních enklávách. Konečně třetí asociací je Sphagno compacti-Molinietum caerulae. Tato asociace je z uvedených druhově nejchudší, dominantou je Molinia caerulea. Vyskytuje se v Krkonoších a velmi vzácně v Hrubém Jeseníku. 

Rozšíření v ČR

Oblasti nad horní hranicí lesa nejvyšších sudetských pohoří - Krkonoše, Králický Sněžník, Hrubý Jeseník. 

Významné lokality

Významné lokality s výskytem tohoto svazu se nacházejí zejména v krkonošských a jesenických karech (např. Kotelní jámy v Krkonoších nebo Velká kotlina v Hrubém Jeseníku). 

Význam

V současnosti je hospodářský význam porostů tohoto svazu zanedbatelný. V minulostech se porosty využívaly k pastvě a travaření. Dnes mají zejména protierozní, vodohospodářský a ochranářský význam. 

Literatura

Kočí M. (2007): Subalpínská vysokobylinná a křovinná vegetace (Mulgedio-Aconitetea). – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. – Academia Praha, p. 91-131.
Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (eds.) (2010): Katalog biotopů České republiky, ed. 2. - Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha.
Procházka F. et. al. (2001): Černý a Červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda, Praha.
Háková A. et. al. (2004): Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000 – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.  Zpracoval: Jiří Kocián
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Martin Duchoslav

Subalpínské vysokostébelné trávníky <i>(Calamagrostion villosae)</i>

Porost

© Blanka Brandová

Subalpínské vysokostébelné trávníky <i>(Calamagrostion villosae)</i>