Acidofilní suché trávníky / Koelerio-Phleion phleoidis

Diagnostické druhy

Agrostis vinealis, Armeria vulgaris vulgaris, Asperula cynanchica, Avenula pratensis, Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Euphrasia stricta, Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Jasione montana, Koeleria macrantha, Phleum phleoides, Pimpinella saxifraga, Potentilla arenaria, Pseudolysimachion spicatum spicatum, Pulsatilla grandis, Rumex acetosella, Silene otites, Thymus praecox, Trifolium arvense, Trifolium campestre

Konstantní druhy

Achillea millefolium, Agrostis vinealis, Asperula cynanchica, Avenula pratensis, Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Festuca ovina, Galium verum agg., Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Koeleria macrantha, Lotus corniculatus, Phleum phleoides, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Potentilla arenaria, Pseudolysimachion spicatum spicatum, Rumex acetosella, Thymus praecox, Trifolium arvense

Dominantní druhy

Avenula pratensis, Festuca ovina, Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Trifolium alpestre

Ohrožené druhy

Agrostis vinealis, Armeria vulgaris vulgaris, Festuca valesiaca, Potentilla arenaria, Pseudolysimachion spicatum spicatum, Pulsatilla grandis, Silene otites, Thymus praecox

Krátká charakteristika

Středoevropská vegetace suchých trávníků na bázemi chudých půdách.

Struktura a druhové složení

Nízké zapojené trávníky s dominancí trav Avenula pratensis, Festuca ovina, Festuca rupicola a Phleum phleoides. Vyskytují se zde druhy suchých trávníků s tolerancí ke kyselým oligotrofním půdám (např. Dianthus carthusianorum, Potentilla arenaria), suchomilné druhy s širší ekologickou amplitudou (Agrostis vinealis, Hieracium pilosella), doprovázené acidofyty, jako jsou Agrostis capillarisJasione montana, Lychnis viscaria a Rumex acetosella. V okolí výchozů hornin se mohou nacházet plošky s efemérními jednoletými druhy, tento biotop zahrnuje přechody k úzkolistým trávníkům s Festuca valesiaca a k suchým trávníkům s Festuca ovina. Na Moravě se, na rozdíl od Čech, vyskytují druhy jako Genista pilosa, Linaria genistifolia. Často se zde vyskytují mechorosty s Hypnum cupressiforme a v rozvolněných porostech i lišejníky.

Stanoviště

Výslunné svahy na kyselých silikátových horninách, např. žula, rula, granulit, pískovce, břidlice, droby a zpevněné písky s vyvinutou půdou. V minulosti byly tyto trávníky využívány jako pastviny pro ovce.

Dynamika a management

Jedná se o sekundární vegetaci po odlesnění na stanovištích teplomilných nebo acidofilních doubrav či acidofilních bučin, popř. dubohabřin. Biotop je ohrožen zastavením obhospodařování pozemků, což kromě přirozené sukcese vede k zarůstání travami Arrhenatherum elatius a Calamagrostis epigejos a tím k přeměně na mezofilní trávníky. Vhodným managementem je odstraňování dřevin, pastva ovcí nebo koz, nebo seč.

Variabilita

Svaz je zastoupen asociacemi Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae (acidofilní suché trávníky teplých oblastí), víceméně zapojené trávníky s dominancí Festuca ovina, Festuca rupicola a Avenula pratensis, dále Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae (acidofilní suché trávníky s kostřavou walliskou) zahrnující víceméně zapojené trávníky s dominantou Festuca valesiaca a s výskytem acidofilních a psamofilních druhů, a Viscario vulgaris-Avenuletum pratensis (acidofilní suché trávníky mírně teplých oblastí), nízké rozvolněné porosty bez výraznějších dominant.

Rozšíření v ČR

Svaz Koelerio-Phleion je rozšířen ve Francii, jižním Německu, České republice, Rakousku a na západním Slovensku. V ČR se vyskytuje hojně na JV okraji Českého masivu od střední po jihozápadní Moravu. Méně často se porosty svazu vyskytují ve středních a severozápadních Čechách a v říčních údolích na západu a jihu ČR.

Významné lokality

Významné lokality jsou v místech výskytu kyselých hornin, například v Doupovských horách nebo na lokalitách PP Načeratický kopec (u Znojma), PP Mašovická střelnice (u NP Podyjí) a PP Radouč (u Mladé Boleslavi).

Význam

V některých porostech se vyskytují zástupci vstavačovitých (Dactylorhiza sambucina, Orchis morio a Platanthera bifolia). Biotop je ohrožen neudržováním pozemků a přirozenou sukcesí. Je proto vhodné udržovat lokality pastvou nebo sečí.

Literatura

Chytrý M. et al. (2010): Katalog biotopů ČR, 2. vydání, AOPK Praha.
Chytrý M., Hoffmann A., Novák J. (2007): Koelerio-Phleion phleoidis Korneck 1974  - Acidofilní suché trávníky. - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 1. díl, Travinná a keříčková vegetace, Academia Praha, p. 349-356.
Procházka F. et. al. (2001): Černý a Červený seznam cévnatých rostlin České republiky – Příroda, Praha, 18: 1–166.Zpracoval: Eva Juránková
Recenzoval: Martin Duchoslav

Detail porostu

© Lubomir Kincl

Acidofilní suché trávníky <i>(Koelerio-Phleion phleoidis)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Acidofilní suché trávníky <i>(Koelerio-Phleion phleoidis)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Acidofilní suché trávníky <i>(Koelerio-Phleion phleoidis)</i>