Mezofilní bylinné lemy / Trifolion medii

Diagnostické druhy

Konstantní druhy

Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Brachypodium pinnatum, Dactylis glomerata, Knautia arvensis, Melampyrum nemorosum, Poa pratensis, Trifolium medium, Veronica chamaedrys agg.

Dominantní druhy

Ohrožené druhy

Krátká charakteristika

Jedná se o mezofilní porosty s větším počtem širokolistých bylin, typicky se vyskytující na částečně stíněných stanovištích na okrajích lesů, křovin či v lesních průsecích.

Struktura a druhové složení

Druhovým složením se tyto lemy podobají svazům Arrhenatherion elatioris nebo Bromion erecti, liší se však dominancí druhů Trifolium medium nebo Melampyrum nemorosum. Porosty jsou středně druhově bohaté - cca 20 druhů na 16-25 metrech čtverečních. Keřové patro dosahuje maximální pokryvnosti kolem 20 %.

Stanoviště

Trávníky tohoto svazu se v ČR vyskytují v nižších až středních polohách s průměrnými ročními teplotami mezi 6,5 a 8 °C a ročními úhrny srážek mezi 550 a 850 mm, tedy v oblastech mírně vlhčích a chladnějších oproti ostatním svazům suchých trávníků. Přesto letní vysýchání není ničím neobvyklým. Svaz není vázaný na žádný typ substrátu, nemá vazbu ani na geomorfologii terénu. S porosty tohoto svazu se setkáme na mírně stíněných plochách, například na okrajích lesů a křovin.

Dynamika a management

Tento typ vegetace nevzniká primárně, je vždy vázán na činnost člověka. Zpravidla vzniká degradací člověkem opuštěných mezofilních až subxerotermních trávníků. Management tedy spočívá v omezení zárůstu dřevinami, využít lze pastvu či vyřezávání náletových dřevin.

Variabilita

Svaz Trifolion medii je na území ČR reprezentován dvěma asociacemi: Trifolio medii-Agrimonietum eupatoriae Müller 1962 (Lemy s jetelem prostředním) a Trifolio-Melampyretum nemorosi Dierschke 1973 (Lemy s černýšem hajním). První jmenovanou asociaci představují porosty s dominantním druhem Trifolium medium, rozšířené v teplé až mírně teplé klimatické oblasti, v pahorkatinách až podhůřích. Druhá asociace se vyznačuje dominancí druhu Melampyrum nemorosum, je různě druhově bohatá, s keřovým patrem či bez něj, zasahuje i do horských oblastí.

Rozšíření v ČR

Trávníky tohoto svazu se vyskytují roztroušeně na většině území, od teplých pahorkatin až po hory. Ne všude byly zatím zmapovány.

Význam

Sukcesní stádium mezi suchými trávníky a lesy - vyvíjí se z v minulosti opuštěných luk či pastvin (přestává se kosit či pást). Z hospodářského hlediska se tedy nejedná o zajímavé biotopy.

Literatura

Hoffmann A. (2007): Trifolion medii Müller 1962. - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace, Academia, Praha, p. 466-470.Zpracoval: Roman Kalous
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Martin Duchoslav

Mezofilní bylinné lemy <i>(Trifolion medii)</i>

Porost

© Martin Duchoslav

Mezofilní bylinné lemy <i>(Trifolion medii)</i>