Středoevropské bazifilní podhorské bory / Erico carneae-Pinion

Diagnostické druhy

Armeria vulgaris, Asplenium adulterinum, Asplenium cuneifolium, Asplenium ruta-muraria, Avenula pratensis, Berberis vulgaris, Biscutella laevigata varia, Dianthus carthusianorum, Festuca ovina, Galium verum, Genista pilosa, Hypericum montanum, Minuartia smejkalii, Myosotis stenophylla, Pimpinella saxifraga, Pinus sylvestris, Polygala amarella, Potentilla crantzii serpentini, Senecio viscosus, Sesleria caerulea, Silene vulgaris, Thlaspi montanum, Thymus praecox

Konstantní druhy

Achillea millefolium, Armeria vulgaris, Asplenium cuneifolium, Avenula pubescens, Betula pendula, Dianthus carthusianorum, Festuca ovina, Galium verum, Hieracium murorum, Hypericum montanum, Myosotis stenophylla, Pimpinella saxifraga, Pinus sylvestris, Potentilla crantzii serpentini, Rubus idaeus, Senecio viscosus, Sesleria caerulea, Silene vulgaris, Thlaspi montanum, Thymus praecox

Ohrožené druhy

Krátká charakteristika

Středoevropské bazifilní podhorské bory s dominantní borovicí lesní na skalách a skalnatých svazích.

Struktura a druhové složení

Bory s dominantní Pinus sylvestris (mimo ČR přirozeně i P. nigra) v rozvolněném stromovém patře. V keřovém patře, které má variabilní pokryvnost, se častěji objevují Berberis vulgaris, Frangula alnus, Quercus petraea. V bylinném patře se vyskytují suchomilné, tzv. perialpidské druhy, mj. Daphne cneorum, Sesleria caerulea, Festuca amethystina, Brachypodium rupestre, Coronilla vaginalis. Pravidelně se v porostech mimo území ČR| vyskytuje Erica carnea, u nás ale tento druh roste v jiných vegetačních typech. Některé z těchto druhů se v ČR nevyskytují, popř. je jejich původ sporný. Pravidelně jsou zastoupeny kontinentální druhy (Carex ericetorum, Peucedanum oreoselinum, Asperula tinctoria) a převážně chybějí boreokontinentální druhy (mj. brusnice). Místně dominuje v bylinném patře Sesleria caerulea. Na území ČR se porosty svazu vyskytují na hadcích, a proto se v nich uplanují i hadcoví specialisté (Armeria elongata subsp. serpentini, Asplenium cuneifolium aj.).

Stanoviště

U nás roste vegetace na hadcích v relativně teplejších oblastech. Porosty se vyskytují na prudkých skalnatých svazích s mělkou půdou.

Dynamika a management

Přirozené bory na extrémních místech, kde borovice lesní dobře prospívá. V porostech patrně v minulosti probíhala lesní pastva. Díky dostatečně prosvětlenému porostu se v bylinném patře uchovalo množství světlomilných, často reliktních druhů.

Variabilita

Na území ČR je uváděna jedna asociace: as. Thlaspio montani-Pinetum sylvestris Chytrý in Chytrý et Vicherek 1996 (Hadcové bory suchých oblastí).
 

Rozšíření v ČR

Pouze na hadcích ve třech lokalitách ČR: údolí Jihlavy v okolí Mohelna, Lhánic a Dukovan, nad vodní nádrží Želivka poblíž dálničního mostu přes nádrž.

Významné lokality

NPR Mohelenská hadcová step, NPP Hadce u Želivky

Význam

Ochrana biodiverzity hadcové bioty.

Literatura

CHYTRÝ M. & VICHEREK J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. Přír. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 22: 1–125.Zpracoval: Martin Duchoslav

Porost

© Martin Duchoslav

Středoevropské bazifilní podhorské bory <i>(Erico carneae-Pinion)</i>

Porost

© Michal Hroneš

Středoevropské bazifilní podhorské bory <i>(Erico carneae-Pinion)</i>