Subalpínské trávníky s třtinou rákosovitou / Calamagrostion arundinaceae

Diagnostické druhy

Aconitum plicatum, Allium schoenoprasum, Anemone narcissiflora, Athyrium distentifolium, Bartsia alpina, Bupleurum longifolium vapincense, Calamagrostis arundinacea, Calamagrostis villosa, Campanula bohemica, Delphinium elatum, Digitalis grandiflora, Festuca supina, Galium saxatile, Gentiana asclepiadea, Geranium sylvaticum, Lilium martagon, Phyteuma spicatum, Pimpinella major, Pleurospermum austriacum, Potentilla aurea, Ranunculus nemorosus, Rumex arifolius, Silene vulgaris, Thesium alpinum, Thymus pulcherrimus sudeticus, Veratrum album lobelianum, Viola biflora

Konstantní druhy

Aconitum plicatum, Avenella flexuosa, Bupleurum longifolium vapincense, Calamagrostis arundinacea, Calamagrostis villosa, Calluna vulgaris, Digitalis grandiflora, Gentiana asclepiadea, Geranium sylvaticum, Lilium martagon, Luzula luzuloides, Pimpinella major, Pleurospermum austriacum, Potentilla erecta, Senecio ovatus, Silene vulgaris, Thesium alpinum, Thymus pulcherrimus sudeticus, Vaccinium myrtillus

Dominantní druhy

Calamagrostis arundinacea

Ohrožené druhy

Anemone narcissiflora, Bartsia alpina, Bupleurum longifolium vapincense, Campanula bohemica, Delphinium elatum, Festuca supina, Gentiana asclepiadea, Lilium martagon, Pleurospermum austriacum, Potentilla aurea, Thesium alpinum, Veratrum album lobelianum, Viola biflora

Krátká charakteristika

Druhově velmi bohatá travinobylinná společenstva supramontánního a subalpínského stupně, vyskytující se na prudkých jižních a jihovýchodních svazích a při úpatí karů. Dominantou je trsnatá tráva Calamagrostis arundinacea.

Struktura a druhové složení

Subalpínské vysokostébelné trávníky s dominantami Calamagrostis arundinacea, C. villosa, Deschampsia cespitosa nebo Luzula luzuloides subsp. rubella. Porosty dosahují výšky 40-60 cm a bývají zpravidla zapojené (pokryvnost 80-100 %). Mechové patro velmi chudé. Nejčastěji jsou zastoupeny porosty druhově chudých trávníků (Calamagrostis arundinacea, Luzula luzuloides), dále pak v karech mírná teplomilná druhově bohatá společenstva (Anemone narcissiflora, Lilium martagon, Digitalis grandiflora). Pod hranami karů jsou se vyskytují druhy vlhčích stanovišť (Molinia caerulea, Vaccinium uliginosum).

Stanoviště

Chráněná stanoviště nad horní hranicí lesa, závětrné prudké svahy, často v karech, přirozeně bezlesá. Důležitá je ochrana sněhovou pokrývkou (tepelná izolace před mrazem, mechanický tlak), která ale rychle odtává na jaře. Živinami dobře zásobené mělké až hluboké půdy.

Dynamika a management

Trávníky tvoří přirozenou nelesní vegetaci a jejich stanoviště byla patrně celý holocén bezlesá. Dříve v těchto oblastech probíhala pastva, což mělo za následek zmenšení rozlohy vysokostébelných trávníků na úkor krátkostébelných. V současné době má negativní vliv eutrofizace vlivem průmyslových imisí.

Variabilita

Svaz Calamagrostion arundinaceae je na území ČR zastoupen jedinou asociací, a to Bupleuro longifoliae-Calamagrostietum arundinaceae.
Podrobnosti o asociaci zde.

Rozšíření v ČR

Krkonoše, Králický Sněžník, Hrubý Jeseník a fragmentárně Šumava.

Významné lokality

Endemická asociace vysokých sudetských pohoří. Významné lokality v Krkonoších a Hrubém Jeseníku.

Význam

Trávníky s Calamagrostis arundinacea jsou velmi vzácné, problémem je ústup některých druhů (Anemone narcissiflora) důsledkem acidifikace a eutrofizace půd vlivem průmyslových imisí. Významný biotop mnoha vzácných a ohrožených druhů.

Literatura

Chytrý M. et al. (2010): Katalog biotopů ČR, 2. vydání, AOPK Praha.
Kočí M. (2007): Subalpínská vysokobylinná a křovinná vegetace (Mulgedio-Aconitetea). - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 1. díl, Travinná a keříčková vegetace, Academia Praha, p. 88-91.
Procházka F. et. al. (2001): Černý a Červený seznam cévnatých rostlin České republiky – Příroda, Praha, 18: 1–166.Zpracoval: Eva Juránková
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Václav Dvořák

Subalpínské trávníky s třtinou rákosovitou <i>(Calamagrostion arundinaceae)</i>