Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy / Nardo strictae-Agrostion tenuis

Diagnostické druhy

Agrostis capillaris, Bistorta major, Campanula bohemica, Campanula rotundifolia, Cardaminopsis halleri, Carex pilulifera, Crepis conyzifolia, Crepis mollis, Galium saxatile, Geranium sylvaticum, Gnaphalium sylvaticum, Gymnadenia conopsea, Hieracium flagellare, Hieracium iseranum, Hieracium laevigatum, Hypericum maculatum, Nardus stricta, Phyteuma spicatum, Poa chaixii, Potentilla aurea, Silene dioica, Silene vulgaris

Konstantní druhy

Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Anthoxanthum alpinum, Bistorta major, Festuca rubra, Hypericum maculatum, Luzula campestris, Nardus stricta, Phyteuma spicatum, Potentilla erecta, Ranunculus acris, Rumex acetosa

Dominantní druhy

Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Bistorta major, Festuca rubra, Galium saxatile, Nardus stricta

Ohrožené druhy

Krátká charakteristika

Sekundární, krátkostébelné, nízkoproduktivní luční porosty s kombinací alpínských a podhorských druhů v montánním stupni s  dominancí Nardus stricta nebo Agrostis tenuis.

Struktura a druhové složení

Krátkostébelné porosty s dominantními travinami Nardus stricta, Agrostis capillaris, Avenella flexuosa nebo Festuca supina. Společně zde rostou podhorské druhy nižších nadmořských výšek s alpínskými druhy. Významná je také účast druhů mezofilních luk.

Stanoviště

Vegetace se vyskytuje převážně v horních částech svahů a na konvexních tvarech reliéfu v montánním stupni namísto původních horských lesů. Stanoviště jsou sušší a živinami chudší. V České republice jsou průměrné roční teploty na stanovištích 3-5°C a průměrné roční srážky 1100-1500 mm.

Dynamika a management

Pro uchování druhového složení je nutné zachovat seč, při které však může docházet k nadměrnému odebírání živin a postupnému převládnutí druhu Avenella flexuosa. Pro zachování druhově bohatých porostů je proto vhodné mírné přihnojování. Nejsou-li tyto porosty pravidelně sečeny dochází k postupné degradaci společenstva.

Variabilita

V České republice je svaz zastoupen pouze asociací Sileno vulgaris-Nardetum strictae Krahulec 1990. V rámci této asociace jsou odlišovány tři varianty především v závislosti na úživnosti stanoviště. Varianta Carlina acaulis málo produktivních porostů na chudých půdách, Rumex acetosa na živiny nejbohatších půdách a Galium pumilum, jenž zahrnuje druhově bohaté porosty bez jakékoliv výrazné dominanty.

Rozšíření v ČR

Tato vegetace se v České republice vyskytuje pouze v Krkonoších v montánním stupni v okolí horských bud, často v místech současných sjezdových tratích.

Významné lokality

Krkonoše

Význam

Smilkové porosty měli dříve velký význam jako jednosečné porosty pro produkci sena. Dnes jsou významné z hlediska ochrany přírody. Často jsou také ceněny jako vhodný povrch na sjezdových tratích.

Literatura

Krahulec F. (2007): Nardo strictae-Agrostion tenuis. – In: Chytrý M. et al., Vegetace České republiky 1., Travinná a keříčková vegetace. Praha, Academia, p. 295-298.
Chytrý M. et al. (2010): Katalog biotopů České republiky. Druhé vydání. – Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, p. 193-195.
Petříček V. et al. (1999): Péče o chráněná území I. Nelesní společenstva. – Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 451 s.Zpracoval: Ondřej Popelka
Recenzoval: Martin Duchoslav