Subatlantské širokolisté suché trávníky / Bromion erecti

Diagnostické druhy

Konstantní druhy

Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Brachypodium pinnatum, Briza media, Carlina acaulis, Centaurea scabiosa, Dactylis glomerata, Euphorbia cyparissias, Festuca rupicola, Fragaria viridis, Galium verum agg., Helianthemum grandiflorum obscurum, Hypericum perforatum, Knautia arvensis agg., Koeleria pyramidata, Leontodon hispidus, Linum catharticum, Lotus corniculatus, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Plantago media, Poa pratensis, Potentilla tabernaemontani, Sanguisorba minor, Securigera varia, Thymus pulegioides

Dominantní druhy

Brachypodium pinnatum, Carex montana, Festuca rupicola, Koeleria pyramidata, Molinia caerulea, Stipa tirsa

Ohrožené druhy

Krátká charakteristika

Svaz Bromion erecti je zastoupen širokolistými suchými trávníky subatlantského rozšíření  s dominantami Brachypodium pinnatum a Bromus erectus.

Struktura a druhové složení

Víceméně zapojené trávníky s dominantami Brachypodium pinnatum a Bromus erectus nebo Koeleria pyramidata, v nižší vrstvě s Festuca rupicola. Jde o druhově bohaté porosty s větším množstvím širokolistých vytrvalých bylin; především v Bílých Karpatech s významným zastoupením druhů čeledi Orchidaceae. Typické pro porosty jsou výskyty mezofilních lučních druhů (např. Briza media, Leontodon hispidus, Tragopogon orientalis) a méně náročních teplomilných druhů (např. Carex caryophyllea, Ranunculus bulbosus). Mechové patro má obvykle malou pokryvnost.

Stanoviště

Mírnější svahy orientované převážně na jih, v teplejších oblastech ale i na sever. Půdy jsou středně hluboké, nejčastěji na měkkých sedimentárních horninách křídy (bílé stráně), ale i na vápnitém flyši, s půdní reakcí mírně zásaditou až slabě kyselou v důsledku odvápnění svrchního půdního horizontu. Porosty se vyskytují v relativně chladnějších (průměrná roční teplota 6,5-8 oC) a na srážky bohatších územích (do 700, ale výjimečně až do 850 mm ročního srážkového úhrnu).

Dynamika a management

Jedná se o sekundární vegetaci vzniklou po odlesnění původních dubohabřin, doubrav nebo bučin. Širokolisté suché trávníky byly díky vyšší produktivitě kromě spásání  využívány i jako jednosečné louky. Ve spásaných nebo ladem ležících porostech převládá Brachypodium pinnatum, v sečených nebo narušovaných porostech Bromus erectus. Tato vegetace je ohrožena hlavně neobhospodařováním pozemků a spadem atmosférického dusíku. Vznikají tím druhově chudé porosty s velkou biomasou Brachypodium pinnatum, následované druhy Arrhenatherum elatius a Calamagrostis epigejos. Je nezbytné odstraňování dřevin v zabránění sukcesi a alespoň jednou za dva roky seč nebo pastva.

Variabilita

Na území České republiky zastupují svaz Bromion erecti dvě asociace, Carlino acaulis-Brometum erecti (širokolisté suché trávníky mírně teplých oblastí) zahrnuje zapojené trávníky s dominantami Brachypodium pinnatum a Festuca rupicola, a Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae (Bělokarpatské louky), druhově velmi bohaté porosty tvořící rozsáhlé luční komplexy.

Rozšíření v ČR

Svaz Bromion erecti je rozšířen zejména v západní části střední Evropy, která je pod vlivem oceánického klimatu. V České republice se porosty svazu, na rozdíl od ostatních typů suchých trávníků, vyskytují v chladnějších a srážkově bohatších oblastech v teplejším mezofytiku, popř. i v termofytiku.

Významné lokality

CHKO Bílé Karpaty, s výskytem druhů jako Dactylorhiza transsilvanica, Campanula cervicaria, Orchis purpurea, Ophrys sp. div.), na NPR Porážky se nachází jediná lokalita Pedicularis exaltata. Významné lokality jsou v Doupovských horách a na pošumavských vápencích (NPR Doupovské hory, NPR Vyšenské kopce u Českého Krumlova), kde se vyskytují trávníky s Juniperus communis subsp. communis a druhy čeledi Orchideaceae. Další významné lokality jsou například po obvodu České křídové tabule aj.

Význam

Porosty širokolistých trávníků jsou ohroženy neobhospodařováním pozemků a spadem dusíku. Pro udržení této vegetace je vhodné udržování pastvy nebo pravidelné seče jednou za dva roky. Významné pro zachování biodiverzity jsou louky se zastoupením čeledi Orchideaceae, především v Bílých Karpatech.

Literatura

Chytrý M. et al. (2010): Katalog biotopů ČR, 2. vydání, AOPK Praha.
Chytrý M., Hoffmann A., Novák J. (2007): Bromion erecti Koch 1926 - Subatlantské širokolisté suché trávníky. - In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky 1. díl, Travinná a keříčková vegetace, Academia Praha, p. 344-349.
Procházka F. et. al. (2001): Černý a Červený seznam cévnatých rostlin České republiky – Příroda, Praha, 18: 1–166.Zpracoval: Eva Juránková
Recenzoval: Martin Duchoslav

Porost

© Michal Hroneš

Subatlantské širokolisté suché trávníky <i>(Bromion erecti)</i>

Porost

© Michal Hroneš

Subatlantské širokolisté suché trávníky <i>(Bromion erecti)</i>

Porost

© Michal Hroneš

Subatlantské širokolisté suché trávníky <i>(Bromion erecti)</i>

Porost

© Václav Dvořák

Subatlantské širokolisté suché trávníky <i>(Bromion erecti)</i>